Ekstraordinær generalforsamling i Foreningen Storms Hjørne

Påmindelse om ekstraordinær generalforsamling i Foreningen Storms Hjørne

Torsdag d. 29. april kl. 18 i haven til ejendommen Slotsalleen 2

Ved virtuel deltagelse, følg venligst linket:  https://meet.google.com/rno-pvkm-ehs

I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling afholdt d. 15. april blev der samtidig indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling:

 Hvis bestyrelsens ændringsforslag til vedtægterne bliver vedtaget på generalforsamlingen d. 15. april, skal der ifølge de oprindelige vedtægter indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling mindst 14 dage efter. Torsdag d. 29. april vil derfor blive datoen for denne eventuelle, ekstraordinære generalforsamling. (citat fra indkaldelsen).

Bestyrelsens ændringsforslag til vedtægterne kan tilgås på hjemmesiden:

https://drive.google.com/drive/folders/19EClfSjvcdNmSd4a-EcKmzYPqlAzUCFD

Det primære punkt på den ekstraordinære generalforsamling er derfor punkt 6.

Under punkterne 3, 4, 5 og 7 er der intet nyt.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab revideret i henhold til gældende lov
5. Budget og forslag til kontingent
6. Indkomne forslag, herunder bestyrelsens forslag om vedtægtsændring *)
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og 2 revisorer
8. Eventuelt

Punkt 6. Ændring af vedtægter:
Ny § 2
Ny §4 stk. 11
Ny §5 stk 1
Ny § 10 stk 2

 

Begrundelse for de 4 ændringer:

Foreningens vedtægter er ikke blevet ændret, siden de blev vedtaget i 2016, og der er flere grunde til at ændre paragrafferne:

  1. at opdatere og præcisere foreningens formål
  2. ved foreningens opløsning at sikre, at formuen går til lokale og almene formål
  3. at foreningen kan optage lån
  4. at optagelse af lån skal besluttes på generalforsamlingen

I tilfælde af foreningens opløsning skal det sikres, at foreningens formue, dvs indestående i et pengeinstitut, lagerbeholdning, evt. ejendom, skal tilfalde almene formål i lokalområder (§10 stk. 2), og der refereres herfra til §2 (”svarende til foreningens formål”), hvorfor denne paragraf nødvendigvis også må ændres.

Med disse to ændringer sikrer vi os, at vores formue ved en evt. opløsning af foreningen ikke falder i private hænder, men alene går til almene formål i lokalsamfundet.

 

Da vi i bestyrelsen gør os tanker om at rejse penge til køb af butiksdelen af ejendommen Slotsalleen 2 som en ”ideel anpart”, har vi tilføjet ”ved køb” i § 5 stk.1.

  • 4 stk 11 omhandler at stifte gæld. Det bliver understreget, at det er generalforsamlingen, der skal give tilladelse til gældstiftelse.

 

Referatet af den ordinære generalforsamling d. 15.04.21 ligger på hjemmesiden:

https://drive.google.com/drive/folders/19EClfSjvcdNmSd4a-EcKmzYPqlAzUCFD

 

 

 

 

       21.04.21

    Bestyrelsen