Vedtægter for foreningen ”Storms Hjørne”

§1

Navn

 1. Foreningens navn er: ”Storms Hjørne”
 2. Hjemsted: Slotsalleen 2B, 5700 Svendborg

§2

Formål

 1. Foreningens formål er at bevare og udvikle ”Storms Hjørne” som en lokalhandel i den centrale del af Troense til gavn for byens beboere og turister
 1. Lokalhandlen servicerer beboere og turister med et udvalg af overvejende økologiske dagligvarer og sydfynske specialvarer
 1. Lokalhandlen indrettes således, at både den lokale befolkning og turister har et samlingssted
 1. Driften af lokalhandlen varetages af en frivilliggruppe, der rekrutteres fra Tåsinge. Frivilliggruppen danner fundamentet for driften af butikken
 1. Lokalhandlen tilbyder byens beboere at indgå i et forpligtende og meningsfuldt fælleskab gennem frivilliggruppen; lokalhandlen skal fungere som en samlende institution for forskellige sociale og kulturelle aktiviteter
 1. Overskuddet fra lokalhandlen skal gå til at sikre og udvikle driften af denne til gavn for områdets beboere og for byens sociale og kulturelle liv
 1. En del af overskuddet doneres hvert år til et socialt eller andet fælleskabsorienteret formål til gavn for alle byens beboere

§3

Medlemmer

 1. Alle, som ønsker det, kan optages som medlem i foreningen.
 2. Alle, som har et gyldigt medlemsbevis, har stemmeret.
 3. Medlemmerne hæfter ikke for foreningens gæld.

§4

Ledelse

 1. Foreningens ledelse er en bestyrelse bestående af 5 medlemmer.
 2. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen jfr. §5 for 2 år ad gangen.
 3. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer.
 4. Bestyrelsen er over for generalforsamlingen ansvarlig for foreningens drift og træffer afgørelser i alle sager, som ikke udtrykkeligt er henlagt til generalforsamlingen.
 5. Der afholdes bestyrelsesmøde mindst hvert kvartal og efter behov. Der skal ved hvert bestyrelsesmøde udfærdiges referat, som godkendes på det efterfølgende møde.
 6. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens regnskab, der føres af foreningens kasserer evt. i samarbejde med en særlig bogholder for lokalbutikkens, hvis dette besluttes.
 7. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet aflægges på generalforsamlingen i revideret stand.
 8. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen og træffer afgørelser i alle sager, der ikke udtrykkeligt er henlagt til generalforsamlingen.
 9. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller ved dennes forfald næstformanden og mindst 2 andre bestyrelsesmedlemmer er tilstede.
 10. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper eller udvalg til varetagelse af forskellige aktiviteter og/eller forhold.
 11. Bestyrelsen må ikke modtage honorar fra foreningen. Bestyrelsen må ikke stifte gæld, medmindre der er taget beslutning herom på en generalforsamling.

§5

Tegningsregler og hæftelse

 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i foreningen. Ved optagelse af lån og ved købsalg eller pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, der påhviler foreningen.

§6

Generalforsamling

 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned og indkaldes med varsel på 14 dage ved opslag på foreningens hjemmeside stormshjorne.dk samt ved opslag i butikken.
 2. Generalforsamlingen afholdes i nærmiljøet, ifølge indkaldelsen.
 3. Stemmeret og valgbarhed på generalforsamlingen har ethvert medlem med gyldigt medlemskort.
 4. Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse af regnskab revideret i henhold til gældende lovgivning.
 5. Budget og forslag til kontingent
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
 1. Referat af generalforsamlingen skal underskrives af dirigenten.
 2. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
 3. Beslutninger på generalforsamlingen tages med almindeligt flertal blandt de fremmødte.
 4. Skriftlig afstemning foretages, når bestyrelsen bestemmer det, eller når et medlem forlanger det. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 5. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen og afgår efter tur I 2015 vælges 2 bestyrelsesmedlemmer dog kun for 1 år.
 6. Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.
 7. Der vælges 2 suppleanter og 2 revisorer for 1 år ad gangen.

§7

Ekstraordinær generalforsamling

 1. Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel og motiveret dagsorden senest 3 uger efter, at bestyrelsen har besluttet dette, eller 1/3 af medlemmerne skriftligt har forlangt dette.
 2. Afstemningsregler er som ved den ordinære generalforsamling.

§8

Regnskab

 1. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens regnskab.
 2. Regnskabsåret følger kalenderåret.
 3. Kassereren fører foreningens regnskab evt. i samarbejde med en særlig bogholder for lokalbutikken.

§9

Vedtægtsændringer

 1. Vedtægtsændringer kan kun ske, når de vedtages med mindst 2/3 af de fremmødte stemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

§10

Opløsning

 1. Opløsning af ”Storm Hjørne” kan ske, når det vedtages med mindst 2/3 af de fremmødte stemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.
 2. Ved foreningens opløsning skal foreningens formue efter en generalforsamlings nærmere beslutning anvendes til et lokalt formål, der svarer til foreningens formål.

Vedtaget på generalforsamlingen 29.04.2021

Dirigent: Lars Hansen