Indkaldelse til generalforsamling i foreningen Storms Hjørne

Onsdag den 26.02.2020 kl. 19 i Sognehuset

Forslag til behandling på generalforsamlingen under punkt 6 skal være
formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, dvs. d. 18.02.20, og sendes til bestyrelsen@stormshjorne.dk

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab revideret i henhold til gældende lov
5. Budget og forslag til kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og 2 revisorer
8. Eventuelt

På valg:
Kasserer Frands Dahlgaard: Villig til genvalg.
Sekretær Vibeke Matzen: Ønsker ikke genvalg
Suppleant: Alice Høltzel: Villig til genvalg
Suppleant Erik Andersen: Villig til genvalg
Revisor: Torsten Jacobsen: Ønsker ikke genvalg
Revisor: Erik Dahl: Villig til genvalg