Indkaldelse til Generalforsamling

 

Kære medlemmer.

I inviteres hermed til generalforsamlingen i Storms Hjørne.

Indkaldelse til generalforsamling 2022
i Foreningen Storms Hjørne
Torsdag den 24.02.2022 kl. 19.00 i Sognehuset

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab revideret i henhold til gældende lov
5. Budget og forslag til kontingent
Kort pause med udskænkning af øl og vand
6. Indkomne forslag
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og 2 revisorer
8. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen under punkt 6 skal være
formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, dvs. d. 17.02.22 og sendes til bestyrelsen@stormshjorne.dk
Bestyrelsens regnskab kan tilgås på hjemmesiden, så snart det er godkendt af de interne revisorer, hvilket forventes d. 17.02.22.
Link:
https://drive.google.com/drive/folders/0B1wv-zCIT5CFMEtJYjJZYTVObDQ?resourcekey=0-uLPqaXVIUaV2QKOoE0Nnyw
 
På valg i år:
Ingegerd Størling: Villig til genvalg
Gitte Krøis: Ønsker ikke genvalg
Suppleant: Erik Andersen: Villig til valg som bestyrelsesmedlem
Suppleant Jacob Lützen: Villig til genvalg
Intern revisor: Erik Dahl: Ønsker ikke genvalg
Intern revisor: Susanne Sckerl: Villig til genvalg
 
Der skal derfor vælges 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og 2 interne revisorer
 
 Mvh Bestyrelsen, 09.02.22