Indkaldelse til generalforsamling i foreningen Storms Hjørne

            

Indkaldelse til generalforsamling i Foreningen Storms Hjørne

For at følge foreningens vedtægter skal der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i februar måned. Vi indkalder derfor til generalforsamling:  
Torsdag den 25.02.2021 kl. 19.00 i Sognehuset.

Men grundet corona-restriktioner om forsamlingsforbud på mere end 5 personer gældende frem til d. 28. februar udsættes den årlige generalforsamling samtidig til:

Torsdag d. 15. april kl. 19.00 i Sognehuset

NB NB NB:

Ændring: Kl. 18 i haven i ejendommen Slotsalleen 2

Forslag til behandling på generalforsamlingen under punkt 6 skal være
formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, dvs. d. 07.04.21, og sendes til bestyrelsen@stormshjorne.dk

Bestyrelsens regnskab kan tilgås på hjemmesiden, så snart det er godkendt af de interne revisorer.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab revideret i henhold til gældende lov
5. Budget og forslag til kontingent
6. Indkomne forslag, herunder bestyrelsens forslag om vedtægtsændring *)
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og 2 revisorer
8. Eventuelt

På valg i år:
Kirsten Vilhelmsen: Villig til genvalg
Lise Dengsøe: Villig til genvalg
Gerd Machon: Ønsker ikke genvalg

Suppleant: Alice Høltzel: Villig til valg som bestyrelsesmedlem
Suppleant Erik Andersen: Villig til genvalg
Intern revisor: Erik Dahl: Villig til genvalg
Intern revisor: Susanne Sckerl: Villig til genvalg

Ikke på valg i år:Gitte Krøis og Ingegerd Størling

Der skal derfor vælges 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og 2 interne revisorer. 

*) Bestyrelsen fremlægger forslag om vedtægtsændring:
Ny § 2
Ny §4 stk. 11
Ny §5 stk 1
Ny § 10 stk 2

Begrundelse for de 4 ændringer:

Foreningens vedtægter er ikke blevet ændret, siden de blev vedtaget i 2016, og der er flere grunde til at ændre paragrafferne:

  1. at opdatere og præcisere foreningens formål
  2. ved foreningens opløsning at sikre, at formuen går til lokale og almene formål
  3. at foreningen kan optage lån
  4. at optagelse af lån skal besluttes på generalforsamlingen

I tilfælde af foreningens opløsning skal det sikres, at foreningens formue, dvs indestående i et pengeinstitut, lagerbeholdning, evt. ejendom, skal tilfalde almene formål i lokalområder (§10 stk. 2), og der refereres herfra til §2 (”svarende til foreningens formål”), hvorfor denne paragraf nødvendigvis også må ændres. 

Med disse to ændringer sikrer vi os, at vores formue ved en evt. opløsning af foreningen ikke falder i private hænder, men alene tilgår almene formål i lokalsamfundet.

Da vi i bestyrelsen gør os tanker om at rejse penge til køb af butiksdelen af ejendommen Slotsalleen 2 som en ”ideel anpart”, har vi tilføjet ”ved køb” i § 5 stk.1.
4 stk 11 omhandler at stifte gæld. Det bliver understreget, at det er generalforsamlingen, der skal give tilladelse til gældstiftelse.

Se de konkrete vedtægtsændringer via linket nederst på siden, hvor vi har sat den nuværende tekst op mod den, vi foreslår. 

Hvis bestyrelsens ændringsforslag til vedtægterne bliver vedtaget på generalforsamlingen d. 15. april, skal der ifølge de oprindelige vedtægter indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling mindst 14 dage efter. Torsdag d. 29. april vil derfor blive datoen for denne eventuelle, ekstraordinære generalforsamling.

Bestyrelsens ændringsforslag til vedtægterne kan allerede nu tilgås på hjemmesiden:
https://drive.google.com/drive/folders/19EClfSjvcdNmSd4a-EcKmzYPqlAzUCFD

Regnskabet for 2020 kan tilgås på hjemmesiden, når det foreligger i revideret stand fra de to interne revisorer:
https://drive.google.com/drive/folders/19EClfSjvcdNmSd4a-EcKmzYPqlAzUCFD

       09.02.21
    Bestyrelsen