Stiftende generalforsamling 16.09.2015

Den 16/9/2015 blev der afholdt stiftende generalforsamling i Sognehuset i Troense, ca. 60 beboer havde valgt at møde op! Foreningen “Storms Hjørne” blev stiftet og fik allerede på dagen 57 medlemmer hvorfra de 36 meldte sig som frivillige til at hjælpe med drift af butikken.

 

Referat af stiftende generalforsamling for Foreningen ”Storms Hjørne”.

1. Dirigent

Til dirigent blev valgt Lars Hansen, Grønnegade.
Han bød velkommen og omtalte det rige foreningsliv, der gennem tiderne har været udfoldet i Troense.

 

2. Referent

Til referent blev valgt Keld Bo Larsen, Badstuen

 

3. Initiativgruppe

Initiativgruppen bestående af Knud Helles og Thomas Dam Jensen fremlagde planerne for oprettelse af foreningen, der skal drive købmandshandel / café i lokalerne Slotsalléen 2.
De oprindelige planer med køb af ejendommen, hvor der var givet tilsagn med en samlet indskudskapital på 600.000 kunne ikke realiseres, da ejendomme hurtigt blev solgt til anden side.
Den nye ejer var dog positiv indstillet på at udleje butikslokalet til 2.200,-/md.
Der er pt. til det nye projekt indsamlet indskudskapital på kr. 124.000. Heraf forventes, at der skal bruges kr. 50.000 til at opbygge et varelager.
Den fremlagte forretningsmodel er en kopi af ”Provianten” i Dyreborg, dog tilrettet forholdene i Troense, hvor befolkningsgrundlaget er større, ligesom der er en større gennemstrømning af turister og sejlere. Efter beregningen skal hver husstand i den ”gamle” del af Troense købe for 117 kr. om måneden, for at det løber rundt. Der er kalkuleret med et svind på 5-6 % og middelavancen er sat til 22-23%.
Lejekontrakten foreslås at skulle indeholde uopsigelighed i 5 år og herefter med 1 års varsel.
En lejekontrakt på 10 år vil medføre et højere indskud.
Det forventes desuden, at også gården og evt. andre udendørs arealer vil kunne bruges ved specielle arrangementer.
Samarbejdsaftaler med Dagligbrugsen og Vindebybageren vil sandsynligvis kunne aftales.
Udgifter til el er sat til kr. 12.000 årligt, hvilket flere mener er alt for lidt, idet lokalet er koldt og fugtigt og skal opvarmes med varmepumpe. Der vil dog være mulighed for at isolere i kælderen.
Der kan muligvis søges fondsmidler til indretnings- og renoveringsopgaver.
I regnskabet er indkalkuleret diverse elektroniske betalingsmuligheder.

 

4. Vedtægter

Vedr. §2
Der blev spurgt til cafédrift, der kun skulle foregå i mindre målestok og kun undtagelsesvis udendørs. Indtjeningen vil naturligvis være størst i sommerperioden. Det forventes at lokalerne skal godkendes af kredsdyrlægen.
Lokalerne vil eventuel også kunne anvendes som netcafé for de sejlende gæster.

Vedr. § 3
Der blev spurgt om man kunne få indskudsbeløbet tilbage. Men der var tilslutning til, at beløbet måtte anses som en donation, der ikke kan kræves tilbagebetalt.

Vedr. § 6 stk. 6
Efter a) Valg af dirigent tilføjes: b) Valg af referent

 

5. Valg til bestyrelsen

 

Knud Helles Grønnegade 24

Thomas Dam Jensen  Strandgade 1

Frands Dahlgaard Troense Strandvej 80

Ingegerd Størling Slotsalléen 21a

Jacob Brandi Strandgade 53

 

Som suppleant blev valgt:

Marianne Christiansen Strandgade 49

Vagn Axelsen Strandgade 13

 

Revisorer blev:

Ole Larsen Grønnedal 112

Jørgen Nimb Thorsvang 26

 

6. Kontingent

Kontingent blev fastsat til kr.100,- om året. Betales nu gælder betalingen til og med 2016.

 

7. Frivillige

Af de 57, der indmeldte sig i Foreningen ”Storms Hjørne”, meldte 36 sig som frivillige til de praktiske gøremål. De frivillige vil efterfølgende blive indkaldt til fordeling af arbejdsopgaver osv.
Endvidere bliver der mulighed for at melde sig som frivillig på hjemmesiden.

 

8. Eventuelt

En deltager gjorde opmærksom på, at levnedsmiddelkontrollen kan være en hindring.

 

Referent
Keld Bo Larsen

Dirigent Lars Hansen

Referatet kan hentes som .pdf her